Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie D66 op Begroting 2016

Driegangenmenu Maassluis

Inleiding:
Lekker eten is een van mijn favoriete bezigheden.
Toen dus de Programmabegroting 2016-2019 op de mat viel ging ik begerig lezen wat dat menu te bieden heeft.
Een menu in de uitvoering met een nieuwe chef-kok.
Veel om naar uit te kijken.

Amuse:
De amuse bracht mij gelijk in een goede stemming.
Een positief begrotingsresultaat in de komende vier jaren! Heerlijk!
Vier verschillende smaken: van € 479.000, via €184.000 en € 63.000 naar € 131.000.
Goed zo.
Dat smaakt naar meer.
En als thuiskok wil ik natuurlijk weten hoe dat voor elkaar gemaakt wordt.

Even terzijde: goed dat er gewerkt wordt met een begroting waarin alle jaren sluitend zijn.

Voorgerecht:
De keukenbrigade gaat zich richten op een ‘solide en verantwoord financieel beleid waarbij sprake is van een duurzaam structureel sluitend financieel perspectief’.
Met welke smaken: ‘een mix van het verlagen van de uitgaven en lastenverzwaring voor burgers en bedrijven’.
Bezuinigen dus intern en belastingverhoging extern.

De burger moet meer betalen aan OZB en 5,6 % meer aan reinigingsrechten omdat de landelijke doelstelling om meer te scheiden in de gemeente wordt verlaagd.
Maar de meeste verandering is te vinden in de keuken zelf. Minder personeel en minder producten.

Waarom wordt de raad, als vertegenwoordiger van de klant, niet vanaf het begin betrokken bij deze operatie?
U wilt dat eerst zelf bepalen en daarna mag de raad iets zeggen.
Een verkeerde gang van zaken volgens D66.
De raad dient hiervoor de kaders aan te geven, niet de keuken.
Welke smaken willen wij zeker behouden en wat mag iets minder of helemaal weg.
Waarom wordt er niet gekozen voor deze werkwijze?

En de extra kosten: de verhoging van de OZB?
Van € 200.000 in 2017 naar € 350.000 in 2018 e.v..
Is dit voor huizen en bedrijven gelijk op of denkt u aan een andere verhouding?

En welke subsidies worden minder, zelfs oplopend tot na uw arbeidscontract?

Bovendien zitten er nog een aantal onderwerpen, zoals zwembad, Koningshof en fietsenstalling, met structurele consequenties, in het verschiet.

Gaan we die consequenties binnen de begroting vinden of gaan we extra uitgeven?

De chef-kok heeft in ieder geval de EBO-norm meegenomen.
Structurele uitgaven dienen structureel gedekt te worden binnen de gegeven ruimte op de eigen begroting.
Gaat die ook hier gelden?

Hoofdgerecht:
Als hoofdgerecht kennen we verschillende smaken die met elkaar in harmonie moeten staan.

Als eerste het programma Burger, bestuur en veiligheid.
Van het geld wat nu minder aan de Metropoolregio wordt uitgegeven (€ 80.000) wordt de helft opzij gezet voor regionale samenwerking met duurzaamheid, groen en wonen.
De andere helft verdwijnt. Waarom deze keus?
Bij de smaak ‘duurzaamheid’ kom ik hier op terug.

Dat buurtpreventie structureel wordt begroot is een goede zaak. Er is echter vraag vanuit de samenleving voor uitbreiding. Hoe denkt u aan deze vraag te kunnen voldoen of streeft u naar een status-quo?

Het tweede programma: ontwikkeling en economie.
In totaal weinig nieuws.
Wel een optimistische aanname van de extra bouwleges.
Ik hoop dat het uit komt.
De detailhandel heeft het op dit moment nog steeds moeilijk. Zij komt uit een diep dal.
Om een extra zetje te geven is uitbreiding van de Binnenloper naar de Maassluispas voor heel Maassluis een mogelijkheid.
Zo wordt er meer geld in Maassluis besteed bij Maassluise ondernemers.
Een principe dat we met het uitgeven van onze ducaten al toepassen.

In het kader van City-marketing biedt de pas ook mogelijkheden.
Zoals het promoten van het museum, de Koningshof en het zwembad. Ook met het verwelkomen van nieuwe bewoners. Wij hoeven de pas niet in beheer te nemen, maar de transitie van de Binnenloper naar de Maassluispas mede te bekostigen. Hoe kijkt het college hier tegen aan?

Over City-marketing gesproken.
Wij wachten al te lang op de visie hieromtrent van het college. D66 niet alleen maar ook onze nieuwe burgemeester.
Het doet ons goed dat hij aangeeft dat wij meer moeten doen om het toerisme te bevorderen.
Onze historische binnenstad met de vlieten lenen zich hiervoor en hebben heel wat meer te bieden dan Delfshaven.
De trekvaartroute, die de provincie ondersteunt, zorgt er voor dat het mogelijk is om toeristen vanuit de binnenhaven van Maassluis via rondvaartboten naar het Midden Delfland gebied, Delft en Vlaardingen te brengen.
College zet meer vaart achter dit initiatief hetgeen op korte termijn is uit te voeren.

Het derde programma: Beheer en duurzaamheid.
Op verzoek van D66 is beloofd dat de nieuwe duurzaamheidsvisie ruim voor dat deze ingaat (2016) aan de raad wordt gepresenteerd.
Maar we lezen dat verwacht wordt dat deze pas in 2016 door het college wordt vastgesteld.
U begrijpt dat wij teleurgesteld zijn en wij vragen ons af of duurzaamheid wel de prioriteit krijgt die nodig is.
In ieder geval hopen wij dat het duurzaamheidsfonds wordt meegenomen in de visie.
Hier kan een deel van de € 40.000 weestaken gebruikt worden. Of de niet gebruikte gelden van het duurzaamheidscentrum. Graag uitleg.

Het vierde programma: Zorg, jeugd en onderwijs.
Het valt op dat u bespaart op het minderhedenbeleid.
Dit terwijl u weet dat er meer minderheden in Maassluis zullen komen.
Een begrotingswijziging op dit punt is snel te verwachten.
Beter is het nu al hierop te anticiperen.
Graag een reactie.

Dat het techniekmenu nu structureel in de begroting is opgenomen smaakt goed, zo ook de vergroening van de schoolpleinen.

Het vijfde programma: Werk en inkomen
Hier is Stroomopwaarts als uitvoerende instantie zeer bepalend. D66 hoopt dat deze organisatie een succes wordt, maar ook dat zij de ogen ook daadwerkelijk gaat richten naar het Westland. Daar verdienen de meeste stadsgenoten hun geld en daar is werk.
De Metropoolvorming maakt de weg daar naar toe vrij.
Kunt u uw ambitie in dit vlak kenbaar maken?

Het zesde programma: Sport en cultuur.
Het verder doorvoeren van de sportnota Maassluis is een goede zaak.
Zowel voor de binnen- als de buitensport.

Ook dat het nieuwe tarievenbeleid voor het gebruik van de sportaccommodaties, na positieve besluitvorming in deze raad, wordt ingevoerd is een goede zaak.

Wel nog extra aandacht voor de problemen bij ons zwembad De Dolfijn.
Na deze begrotingsbehandeling komen we zeker te spreken over het zwembad.

Het zelfde geldt voor de Koningshof.
Een smaak die we koesteren. Maar niet tot iedere prijs.
U stelt voor de subsidie voor 2016 te verhogen tot € 120.000 en daarna aflopend naar € 105.000.
Veel geld maar gezien de ervaringen uit het verleden te begrijpen.
Het nieuwe bestuur heeft een plan gemaakt met daarin een hoger structureel subsidiebedrag van € 200.000.
Wij komen hier zeker nog over te spreken.
Uit de informatieavond bij de Koningshof hebben wij begrepen dat wij nog te horen krijgen wat het zal betekenen als we de subsidie op de bedragen in de begroting houden. Dat antwoord is jammer genoeg niet gekomen! Kan het college daar alsnog voor zorgen?
Ieder jaar weer de hand op houden is hierbij echter voor D66 geen optie.
Voor D66 is hier wel een point of no return.
Gaan we door, dan moet het wel financieel mogelijk zijn, anders de doelstellingen behoorlijk bijstellen.
Wij kijken uit naar de discussie hierover.

Ook het museum komt niet uit met het afgesproken subsidiebedrag.
Uw voorgestelde structurele verhoging is begrijpelijk.
Toch vinden wij dat er nog steeds te weinig aandacht is voor verdere samenwerking met musea in de buurt en dat de digitalisering van het museum nog steeds niet wordt aangepakt.

Het zevende en laatste programma: Middelen.
Hier zien we een smaakverandering aftekenen.
De begroting is niet meer primair gericht om het komend jaar sluitend te krijgen, maar vooral gericht om ook de toekomstige jaren sluitend te maken.
De stip op de horizon verleggen dus.
Een zeer goede zaak.
Het dwingt ons dan om consequenties van besluiten over een langere tijd te beschouwen.

U wilt extra personeel voor een bedrag van € 150.000 terwijl u voorstelt om van 2017 t/m 2019 oplopend € 350.000 op personeel te bezuinigen.
Dat is eerst ongeveer 2,5 fte erbij om uiteindelijk 6 fte in te leveren.
Dus zijn de personele consequenties 3,5 fte (€ 200.000).
Hoe bent u tot deze merkwaardige manoeuvre gekomen?

Nagerecht:
Het nagerecht is de verrassing van het menu.
D66 zou de bewoners van de binnenstad willen verrassen met een beter woonmilieu.
Het zou een goed zaak zijn als de snelheid rondom het Marelplein en de Lange Boonestraat wordt verlaagd naar 30 km/h.
Ook de botenliefhebbers zullen hier van profiteren, omdat de kosten om de Lijndraaiersbrug beweegbaar te maken ook beduidend minder zullen zijn.
Mogelijk kan de subsidie die hiervoor is verleend door het fonds SV e.o. hier werkelijk voor benut worden.

Ook dienen onze bewoners verrast te worden door een actieve houding van het college voor de zorg van ons omringende groen.
Hoe?
Door een actievere rol te spelen in de ontwikkeling hiervan.
Bij het onderhoud van kapitaalgoederen willen wij nadrukkelijke aandacht vragen voor de fietspaden.
Juist om bewegen te promoten zijn goed onderhouden fietspaden een must.

D66 is benieuwd of de nieuwe Arbo-organisatie, ‘Arbo Active’, het ziekteverzuim in positieve zin kan ombuigen.
De voorgenomen doelstellingen onderschrijven wij.

Samenvattend:
Een menu met als vernieuwing een sluitende meerjarenbegroting.
Voortbouwend op bestaand beleid met weinig nieuwe smaken.

Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen staan er nog veel onzekerheden in.
De bedragen staan vast, kunnen nog met elkaar communiceren.

Alleen bij de keuzes wordt de raad pas aan het eind betrokken, zonder dat wij kaders kunnen stellen.
Geen goede zaak en moet, volgens D66, anders.

Wij zien uit naar uw reactie om zo morgen, met eventuele toevoegingen, met een uitgebreide recensie te komen.

Gepubliceerd op 23-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018