Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Begroting 2015

Samen werken
Dit is het motto van D66 ook tijdens de begrotingsbehandeling.

D66 heeft de begroting via 3 invalshoeken benaderd.
Te weten:
1- Wat is goed in deze begroting.
2- Wat kan beter en
3- Wat zouden wij anders willen.

Het viel ons op dat dit college nu wel open staat voor onze suggesties.

Maassluis moet schoner worden.
D66 vindt dat het niveau van het groen en het onderhoud van de buitenruimte beter moet. Uit een onlangs gehouden schouw blijkt dat een van de belangrijkste ergernissen van onze bevolking, namelijk overlast van hondenpoep,zwerfafval,onkruid, graffiti en beplakking ten opzicht van 2006 een stuk slechter is geworden. D66 vindt dat dit niet kan en heeft het college om maatregelen gevraagd. Maassluis moet schoner worden.

Maassluis moet stiller worden!
D66 heeft het college gevraagd om zich actiever op te stellen inzake het verhogen en aanbrengen van geluidsschermen om de overlast van het verkeer van de A20 te beperken. Het gaat immers om de gezondheid van onze inwoners. Wij hebben de indruk dat het college zich met een kluitje in het riet laat sturen door Rijkswaterstaat. Wij worden hierin gesteund door VVD, CDA en C.U. en hebben hier ook schriftelijke vragen over gesteld. De wethouder gaf aan dat hij hier extra aandacht aan zal schenken.

Maassluis moet een Maassluispas krijgen.
D66 pleit dat er een Maassluispas wordt ingevoerd. Een uitstekend middel om onze bewoners kennis te laten maken van al wat onze stad te bieden heeft . Een middel om iedereen, rijk of arm, jong of oud, te betrekken bij onze mooie stad. Het biedt ook voor het bedrijfsleven mogelijkheden om zich te presenteren. Wij begrijpen dat het college niet negatief staat tegen de invoering van een Maassluis pas en wij gaan met hen hierover in gesprek.

Maassluis moet duurzamer worden.
D66 vindt het een goede zaak dat de wethouder zich inzet om duurzaamheid op de kaart te zetten. Maar het kan beter. Daarom willen wij dat vroegtijdig met de nieuwe duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma gestart wordt. Bij de visie dienen onze inwoners, bedrijfsleven en vooral jongeren betrokken te worden. Wij hebben daarom voorgesteld om b.v. studenten van de T.U. hier bij te betrekkenen en te laten inventariseren waar de kansen liggen in Maassluis. Zij zijn immers pop de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid en innovatie.

Maassluis moet meer samenwerken met Midden Delfland en het Westland.
Maassluis werkt op vele gebieden samen met Schiedam en Vlaardingen maar met onze directe buren wordt onvoldoende samengewerkt om knelpunten zoals de gevaarlijke verkeerssituatie voor fietsers bij de Veiling op te lossen, toeristische activiteiten te bundelen en samen te werken om het Midden Delfland gebied groen te houden en te verbeteren is samenwerking een vereiste. Samenwerking met deze gemeenten moet op meerdere gebieden geïntensiveerd worden.

Maassluis moet goed omgaan met het decentralisatieproces van het sociaal domein.
Per 1 januari komen diverse sociale rijksoverheidstaken naar de gemeente. Maasluis moet hier op ingespeeld zijn en de raad heeft een belangrijke taak om dit te monitoren. Daarom wil D66 een regelmatige rapportage hierover naar de raad. Maassluise inwoners moeten goed geïnformeerd worden hoe hun situatie er in 2015 uitziet. De cliënt moet beschermd worden zodanig dat er een goede balans is tussen wat de uitvoerder nodig heeft en de privacy van cliënt. Overmatige gegevens verzameling dient ten alle tijden voorkomen te worden.

Maassluis dankt de burgemeester.
Hoewel de ambtstermijn van de burgemeester nog verlengd is, was dit de laatste begrotingsbehandeling van onze burgemeester. D66 bedankt de burgemeester alvast voor wat hij voor onze stad gedaan en betekent heeft en gaan er vanuit dat dit laatste jaar zijn “ topjaar “ zal zijn.

De fractie van D66

De fractie van D66

Gepubliceerd op 10-11-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018