Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juli 2019

Reactie Kadernota

D66 heeft er lang voor gestreden om de kadernota als gemeenteraad vast te stellen. Tot vorig jaar was de kadernota nog een advies voor het college met ideeën voor de begroting. Alle partijen gaven kaders mee, maar de kaders waren nog nooit bindend voor de begroting.

Dit jaar stellen we de kadernota vast! De kaders zijn bindend voor de begroting die het college in november presenteert. Op die manier heeft de gemeenteraad een sterkere positie en meer invloed op de begroting. En de gemeenteraad is tenslotte het hoogste orgaan van de gemeente.

Maar dan… gooit de meicirculaire roet in het eten. In juni verscheen het financiële perspectief van de landelijke overheid voor de gemeenten. Voor Maassluis heeft dit grote gevolgen: het ziet er naar uit dat we nog meer moeten gaan bezuinigen dan we al dachten.

Het is een lastige situatie: als de gemeenteraad bindende kaders meegeeft, is het heel onzeker dat deze kunnen worden uitgevoerd in de begroting. Hebben we nog wel genoeg geld voor de plannen voor Maassluis?

Uiteindelijk kiest D66 ervoor om een sterke bijsluiter bij de kadernota te voegen, voordat we het vast kunnen stellen. We willen niet voor grote verrassingen komen te staan in november!

Op deze manier kunnen we toch kaders vaststellen voor de begroting. Zo bouwen we samen aan een gezond en duurzaam Maassluis. Hieronder lees je de reactie van fractievoorzitter Justin Doekhi op de kadernota:

 


“Voor ons ligt de Kadernota. Een beleidsstuk waar veel discussie over is geweest in het Presidium over het te volgen proces. Gaan we dit jaar de Kadernota vaststellen? Gaan we verder zoals we altijd in Maassluis hebben gedaan, dus het voor kennisgeving aannemen? Uiteindelijk is ervoor gekozen om de Kadernota vast te stellen. De Kadernota is kaderstellend voor het opstellen van de begroting voor de komende vier jaar. Er ligt dus een belangrijke taak bij ons raadsleden om de juiste richting mee te geven aan het college bij het opstellen van de begroting.

Des te vervelender is het dat we eind juni de mindere resultaten van de doorrekening van de meicirculaire hebben ontvangen. Het financiële beeld verslechtert flink en er zullen bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Het is dus voor de raadsleden lastig om op basis van deze kadernota richting mee te geven aan het college, wetende dat de meicirculaire nog niet is meegenomen in dit stuk en dat er flink bezuinigd moet worden om de tekorten te dekken. De Kadernota geeft dus feitelijk geen realistisch beeld van het financiële perspectief, omdat dit dus inmiddels is achterhaald. Toch wordt ons nu gevraagd de Kaders mee te geven.

Een belangrijk kader voor D66 is financiële stabiliteit. Wat ons betreft is dit absoluut noodzakelijk voor gezonde beleidsvoering. We weten nu dus dat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Wat D66 betreft moeten die bezuinigingen evenredig en evenwichtig worden verdeeld over de verschillende domeinen en beleidsterreinen, net als de beleidsinvesteringen, zonder dat we de algemene reserves moeten gaan aanboren. Je kan wat ons betreft als gemeente geen financiële stabiliteit uitstralen als je er al vanuit gaat de algemene reserve te moeten gaan gebruiken. Financiële robuustheid is hier het sleutelwoord. Willen we als raad bepaalde zaken toch doorvoeren waar nu geen dekking voor is, moeten we zelf ook met voorstellen komen waar die dekking vandaan moet komen. We zullen dus moeilijke keuzes moeten maken, waar zeker niet iedereen het mee eens is.

Een concreet voorbeeld van wat ik nu net schets is de Haydnlaan. Goede sportfaciliteiten zijn van essentieel belang voor de stad. De kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties moet goed zijn en goed blijven. Voor het verenigingsleven, voor de scholieren die de zaal gebruiken voor hun gymlessen. Wij zijn een groot voorstander van de plannen om de Haydnlaan uit te bouwen, maar voordat wij hier een keuze in maken, willen wij wel graag van de wethouder weten wat de kosten hiervan zijn. Wethouder, kunt u ons toezeggen dat u ons hier zo spoedig mogelijk over informeert, zodat we hier een gedegen en financieel onderbouwd besluit over kunnen nemen?

Een ander belangrijk kader is duurzaamheid verankeren in alle beleidsdomeinen. We zien dat op dit moment te weinig terugkomen. D66 wil dat Maassluis in 2040 een klimaat-neutrale gemeente is, deze ambitie is ook in het coalitieakkoord opgenomen. Dit is haalbaar door een slimme combinatie van maatregelen waar zowel inwoners, bedrijven en gemeente een belangrijke rol in spelen. Duurzaamheid als ambitie moet wat ons betreft hoger op de bestuurlijke agenda komen. Bij ieder agendastuk voor de gemeenteraad moet aandacht worden besteed aan de duurzaamheidseffecten.

Concreet lopen er al een aantal initiatieven. Kunt u ons de stand van zaken geven van het duurzaamheidsfonds? Wanneer kunnen wij dit plan verwachten? Daarnaast hebben we in het coalitieakkoord vastgelegd wat onze ambitie is v.w.b. de afvalinzameling en het hergebruik van afval. D66 wil dat Maassluis een circulaire economie krijgt en dus zo min mogelijk afval produceert en afval als grondstof gebruikt. Wanneer kunnen we het afvalplan van u tegemoet zien? We missen daarnaast ook nog de klimaatagenda die streeft om Maassluis klimaatadaptief te maken. Zomaar even drie punten die voor D66 van essentieel belang zijn. Wij willen u ook deze duurzaamheidskaders meegeven om in de begroting te verwerken.

Waar wij blij mee zijn is de stijging van de Rijksbijdrage voor de uitvoering van het Onderwijs Achterstandenbeleid. Een belangrijke voorwaarde voor goede persoonlijke ontwikkeling is dat iedereen gelijke kansen krijgt. D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich breed ontwikkelen. Daarom juichen wij de genoemde extra middelen voor Onderwijsprojecten ook toe. Het gaat dan concreet om projecten ten behoeve van het voorkomen van pesten en uitsluiting, jongeren betrekken bij de lokale politiek en een actueel aanbod op het gebied van eigentijdse vaardigheden in aansluiting op het leerprogramma van scholen. Kunt u ons aangeven of er al concrete plannen liggen?

Wat wij graag ook willen aanstippen is het onderwerp woningbouw. Zoals bekend heeft de gemeente een flinke opdracht om extra huizen te bouwen. Vorig jaar spraken we over 3000 huizen in 10 jaar tijd. Wij hebben tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar een motie ingediend over een onderzoek naar de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen en andere minder voor de hand liggende locaties. In de nabije toekomst gaan we deze opdracht wel halen gezien de bouw op de Kade en het Wilgenrijk. Toch willen wij benadrukken dat ook voor de toekomst binnenstedelijk bouwen de voorkeur moet hebben.

Nogmaals, kijkend naar de meicirculaire moeten er lastige bezuinigingskeuzes worden gemaakt. Ik wil benadrukken dat we niet in de waan van de dag moeten besluiten, maar altijd een gedegen, onderbouwde en evenwichtige keuzes moeten maken. Wij kijken dan ook uit naar de toekomst, de financiële ontwikkelingen en de vertaling naar de begroting voor de komende jaren. Wij gaan er vanuit dat de afspraken in het coalitieakkoord zullen worden meegenomen, alsmede de kaders die wij vandaag hebben meegegeven.”