Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Maassluis blijft ambitie tonen

Dinsdagavond werd de Kadernota 2019-2022 besproken in de gemeenteraad. Ondanks een fikse tegenvaller in het sociale domein, blijft Maassluis ambitieus. Justin Doekhi sprak zijn waardering uit voor het duurzaamheidsfonds. Inwoners en bedrijven kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende ideeën. Zo maken we met zijn allen Maassluis duurzamer en mooier!

 

“Eindelijk hebben we de volledige Kadernota voor ons.

We kunnen hierin allemaal lezen dat in 2019 het perspectief sluit met een negatief saldo om uiteindelijk in 2022 positief af te sluiten. Financieel gezien moeten we dus wat uit de algemene reserve gaan trekken. Iets wat wij als D66 helemaal niet erg vinden. De gemeente is financieel gezond en het weerstandscapaciteit ligt ruim boven de norm. We hebben tijdens de coalitie-onderhandelingen afspraken gemaakt om te investeren in de stad en de inwoners van Maassluis. Deze afspraken worden gelukkig niet aan de kant geschoven door wat financiële tegenvallers uit bijvoorbeeld het sociaal domein.

Het zal de meeste niet verbazen, maar wij vinden het duurzaamheidsfonds (of het Revolving Fund Duurzaamheid) toch echt een strak plan. De gemeente draagt de relatief lage kapitaallasten, maar de bewoners hebben nu de mogelijkheid om bij te dragen aan de duurzaamheidsambitie. De communicatie over dit fonds zal essentieel zijn in het slagen ervan. Ik wil nogmaals vanaf deze plaats benadrukken dat daar een goed plan voor moet zijn.

Ook de impuls van het openbaar groen vinden wij een goede zaak. Ik ben erg benieuwd hoe hier invulling aan wordt gegeven. Laten we buiten de maatregelen die in de Kadernota staan, zoals vernieuwing van bomen en oudere beplanting, ook kijken naar beplanting die het straatbeeld juist wat doet verloederen, kunnen opwaarderen of frequenter bijsnoeien.

We lezen dat er belang wordt gehecht aan goed onderhouden trottoirs, fietspaden en wegen. Het budget wordt dan ook verhoogd. Een goede zaak. Wij willen wel aan het college meegeven dat er een mate van prioritering zal moeten komen. In onze visie zouden we in alle gevallen eerst kiezen voor een impuls van de infrastructuur van het langzame (fiets)verkeer.

Dan nog even het stuk communicatie. D66 is het met het college eens dat de gemeentelijke communicatie beter moet aansluiten bij de behoefte vanuit de samenleving. We hebben allemaal wel meegemaakt wat een iets mindere communicatie kan betekenen voor bepaalde partijen. Er is dan ook budget vrijgemaakt. U geeft aan in de beantwoording van onze detailvragen dat de verbetering van de communicatie bestaat uit een viertal fases. Fase één is het versterken van de communicatiefunctie en -organisatie. Dat klinkt heel goed, maar ik weet eerlijk gezegd niet wat ermee wordt bedoeld. Kunt u hier wat meer toelichting op geven?

Al met al vinden wij deze Kadernota een weerspiegeling van de afspraken zoals gesteld in het coalitieakkoord.”