Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 november 2017

Begroting 2018

Hieronder vind je de inbreng van fractievoorzitter Leo Eijskoot bij het begrotingsdebat van vanavond:

 

 

 

 

“Politiek is niet iets voor bangerds… maar vraagt lef en ambitie

Leidend bij mijn bijdrage is de Brede Welvaartsindicator 2017.
Deze Brede Welvaartsindicator wordt beschouwd als een integrale maatstaf voor menselijk welbevinden.
De index geeft aan dat wij in Zuid-Holland het laagst scoren van heel Nederland.
Vooral bij werk, veiligheid en balans tussen werk en privé.
Dat het beter gaat met Nederland wordt in onze regio nog niet echt ervaren.
Er is nog veel werk te doen.
Dat vraagt wat van de politiek.
Dat vraagt om lef en ambitie.

Is dit in de voorliggende begroting met beleidsvoornemens te vinden?

1.
We vinden dat bijvoorbeeld duidelijk bij het veranderingsproces dat is ingezet met betrekking tot de organisatie.
Meer naar buiten, denken in kansen en vooral samen met de burger naar oplossingen zoeken.
D66 vindt het juist dat u daarvoor flink wat geld uittrekt.
Het komt uiteindelijk ten goede aan de stad en zijn burgers.

Wat beter kan is dat de communicatie naar de burger beter verloopt.
De burger moet zich gehoord voelen en daar schort het nog wel aan.
Wat ook beter kan is de communicatie via de sociale media. Deze vindt nog veel te weinig plaats.
Toch is daar de plek waar de burger van zich laat horen.
Hoe gaat u dit aanpakken?

2.
Verder vinden wij lef en ambitie in de ‘ombouw’ van de stad.
Nieuwe, duurzame woningen zijn verrezen of zitten nog in de pipeline.
Natuurlijk niet alleen de verdienste van dit college, maar de verdienste van de gehele politiek die jarenlang deze ontwikkeling heeft gesteund.
Wat natuurlijk beter kan is de verduurzaming van de woningen en de openbare ruimte.
Wij denken bv aan differentiatie bij de bouwleges zoals in Den Haag gebeurd.
Wat is uw mening over deze vorm van stimulering?

Ook het structureel maken van het duurzaamheidsfonds is in dit kader gewenst.
gezien de discussie over duurzaamheid in de raad is dit iets voor het volgende college.

Het gebruik van open haarden geeft overlast en is zeer milieuvervuilend.
Een onderzoek naar de eisen voor het gebruik van open haarden om die overlast te beperken zouden wij toejuichen.
Kunt u dit toezeggen?

Vele steden in Nederland proberen hun stad en de lucht daar goed te houden.
Zij stellen daarvoor een milieuzone in om zo zeer vervuilende voertuigen binnen de stadsgrenzen tegen te houden.
D66 is voor een dergelijke maatregel. Hoe denkt u daar over?

Wat anders moet is het verhogen van de kwaliteit van fietspaden.
De Maassluizer gaat steeds meer gebruik maken van de al dan niet elektrische fiets.
Goede, veilige en vooral brede fietspaden zijn hierbij noodzakelijk.
Dit mag volgens D66 best ten koste gaan van het gemotoriseerde verkeer.
Dat dan met die smallere wegen ook gelijk de snelheid wordt beperkt is een meegenomen veiligheidsvoordeel.

In de nieuwe wijken wordt gemengd gebouwd. Woningen uit verschillende prijsklassen, koop en sociale huur, door elkaar.
Het idee is de verschillende groepen met elkaar in contact te brengen.
Ik vind in de begroting hiervoor geen stimulerend beleid. Hoe gaat u dit samengaan bevorderen?
Ook de veiligheid, of het veiligheidsgevoel, vraagt aandacht.
Ik lees niets over uitbreiding van de buurtpreventiegroepen.
Hoe staat het met die uitbreiding?

Sport en cultuur zijn erg belangrijk voor de stad.
Goed is de ontwikkeling van de Koningshof naar een cultureel-sociaal centrum; een cultuurhuis.
Wat ons zorgen baart is uw voornemen tot het bouwen van een nieuwe sportzaal/-hal aan de Sportlaan.
Waarom niet een sportzaal/-hal bouwen op de strook langs Coldenhove in Wilgenrijk.
Deze ruimte mag niet voor woningbouw gebruikt worden en is o.i. uitermate geschikt voor sportactiviteiten. Zowel voor binnen- als buitensport.
Deze optie is nooit serieus onderzocht. Er is alleen gekeken waarom het niet kan.
Wij zouden graag een onderzoek naar de kansen en mogelijkheden.
Kunt u dit toezeggen?

Voor wat betreft de plannen voor het centrumgebied, waar nu De Vliet staat, alsmede de plannen voor het nieuwe complex voor leeftijdsbestendige woningen aan de P.C.Hooftlaan zijn wij zeer tevreden. Natuurlijk zou een verfraaiing met een fontein zeer welkom zijn.
Maar wat zeker nodig is is gratis WiFi. Dat is goed voor onze bewoners en trekt bezoekers naar de binnenstad.
Gratis WIFI kan beter door de overheid gefaciliteerd worden dan het over te laten aan de markt.
Door het zelf in de hand te houden zijn zaken als privacy en verkeerd gebruik van de gegevens beheersbaar.
Zeker nu er vanuit Brussel extra subsidie gegeven wordt is een besluit hierover noodzakelijk.
Wij vinden hierover niets in de begroting en gezien uw antwoord op onze schriftelijke vragen overwegen wij een motie in te dienen over dit onderwerp.
Of bent u in de tussentijd van mening veranderd?

De ontwikkelingen rondom de door de raad gewenste Maassluispas lopen erg langzaam.
Het is steeds wachten op elkaar.
Nu zijn in alle centra winkeliers bereid de pas te gebruiken. Tevens heeft u een begroting ontvangen. Wanneer gaat de pas nu van start met de gevraagde financiële ondersteuning? En kan dan ook het vervolg, verwoord in uw raadsinformatiebrief over de Maassluispas, van het gebruik van de pas ingezet worden?
Ik kijk uit naar uw antwoord.

3.
Dan onderwijs.
Toont u daar lef en ambitie.

De gemeente heeft bij het onderwijs een faciliterende rol.
Ook moet zij zorgen voor de invulling van het landelijk onderwijsachterstandenbeleid.
D66 Maassluis staat met betrekking tot het laatste voor een andere invulling.
De huidige insteek, die al sedert de 70’er jaren gehanteerd wordt, heeft geen grote resultaten opgeleverd.
Het is, volgens D66 Maassluis, tijd voor een andere aanpak.
We hebben net het beleid voor schijf 2018 vastgesteld, dus dat is iets voor het volgende college, de volgende coalitie.
Voordat u gaat reageren, ja ook wij hebben voor gestemd.
Maar de reden was enkel en alleen om ouders niet te belemmeren bij het aanvragen van hun toeslag.

Toch kan de overheid goede ontwikkelingen en samenwerking binnen het onderwijs stimuleren.
Uit onderzoek blijkt dat het goed gesteld is met het basisonderwijs in onze stad.
Alleen zit er zorg met betrekking tot de doorstroming naar het voortgezet onderwijs en het eindresultaat van onze leerlingen daar.
Vele Maassluise leerlingen halen het geadviseerde vo-niveau niet.
D66 pleit voor een jaarlijkse, door de gemeente georganiseerde, onderwijsconferentie waar de verschillende vormen van onderwijs en opvang met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s. Kunt u dit toezeggen?

Betrokkenheid van burgers bij de politiek is noodzakelijk om draagvlak te vinden voor beslissingen.
Daarvoor is het wenselijk de jeugd al zo vroeg mogelijk bij dit proces te betrekken.
We kennen al de jeugdambassadeurs maar nog niet het jeugdparlement voor de oudere jeugd.
D66 zou graag de instelling van zo’n jeugdparlement toejuichen.
Wilt u hiernaar een onderzoek starten?

Het geven van kansen aan jongeren om zich te ontwikkelen geeft u door middel van het bieden van stageplaatsen en het aannemen van trainees.
Een goede zaak.
Alleen vinden wij dat die stageplaatsen wel wat opgeschroefd mogen worden.
Iedere afdeling minstens 10 stageplaatsen op alle niveaus.
Hoe denkt u hierover?

4.
Dan de zorg.
We hebben het goed gedaan met alle veranderingen in het sociale domein.
Ik heb het al vaak gezegd, maar toch maar weer: een compliment.
Bij mijn weten is er niemand tussen wal en schip terecht gekomen.
Alleen de wachtlijsten voor speciale hulp kunnen, nee moeten, korter.

En natuurlijk moeten de aanrijtijden voor ambulance beter.

Stroomopwaarts is in ontwikkeling. Het samensmelten van zes verschillende organisaties krijgt steeds meer vorm.
We moeten wel oppassen dat we als raad de controle behouden.
D66 is er een voorstander van dat er samen met Vlaardingen en Schiedam een raadscommissie komt met op het onderwerp betrokken raadsleden. Deze commissie kan besluitvorming in de afzonderlijke raden dan voorbereiden.
Zo alleen kan, volgens ons, de democratische legitimatie gewaarborgd worden.
De raden van Schiedam en Vlaardingen zijn hier voor, laten wij ons aansluiten bij dit idee.

De samenwerking tussen de huisartsen en het wijkteam verloopt niet altijd even soepel.
Welke maatregelen bent u van plan te nemen om dit te verbeteren?

Gemeenten, dus ook Maassluis, krijgen steeds meer taken vanuit het rijk toebedeeld.
Dat is een goede zaak. Hoe dichter bij de burger iets georganiseerd wordt, hoe beter.
Er moet in onze gemeente ruimte zijn voor maatschappelijke opvang en ondersteuning.
Het gebied rondom het Klooster is daarvoor de uitgelezen plek.
Na gesprekken met onder andere STOED en Maasdelta is ons gebleken dat er ruimte is voor een verkennend onderzoek.
Een onderzoek wat er op gericht is invulling te geven aan de ‘witte vlek’ in de herstructurering van de Sluispolder.
Wij denken dan aan een combinatie van het Klooster, de STOED-locatie en de school daarachter.
Kunt u bij Maasdelta bevorderen dat zij samen met de gemeente en STOED de mogelijkheden verkent?
Tevens moet in het kader van maatschappelijke ondersteuning de bewaakte fietsenstalling bij Koningshoek gehandhaafd blijven.
Wat is hierover uw mening?

Samenvattend:
Maassluis zit, volgens de Brede Welvaartsindicator, in de onderste regionen van Nederland.
Natuurlijk kunnen wij hier niet alles oplossen.
Maar wat wij kunnen om het welbevinden van de Maassluizer beter te maken moeten we aanpakken.
Daar is lef en ambitie voor nodig.
Niet alleen financieel op orde, maar ook op orde bij het welbevinden.

Ik hoop dat u dat in het laatste ¾ jaar van uw politieke bestaan kan bieden.
Wij zullen in ieder geval stappen die u op dat vlak zet ondersteunen.
En dat betekent keuzes maken.

Want politiek is niet iets voor bangerds!