Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2016

D66 krijgt antwoord op vragen over herinrichting Oude Veiling

D66 Maassluis had in december 2015 haar vraagtekens gezet bij de herinrichting van het kruispunt Oude Veiling. D66 Maassluis beschouwt dit kruispunt als gevaarlijk en onoverzichtelijk punt, waarin er hoog belang is voor verbetering.

Dit werd erkend door de gemeentebesturen en oplossingen zijn besproken. Ook werd er tijdens Metropoolregiobesprekingen aandacht gevraagd voor dit kruispunt. Echter werd er op 21 september 2015 door de gemeente Maassluis en Midden Delfland al een vooraankondiging openbare aanbestedingsmelding gedaan voor herinrichting van de Maassluiseweg. In deze aanbesteding wordt aangegeven dat in december 2015 de uitgewerkte oplossingen aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Daarop had onze fractie de volgende vragen:

1.  Is het niet vreemd dat de aanpassingen al met een vooraankondiging in de Cobouw staan terwijl de Raad nog niet geïnformeerd is?
2. Is het niet voorbarig om reeds te spreken over een rotonde en een onderdoorgang?
3. In de vooraankondiging staat dat de raad in december geïnformeerd wordt. Op de agenda van de laatste commissie- en raadsvergadering staat het onderwerp vooralsnog niet vermeld. Wanneer wordt de raad geïnformeerd?
4. In hoeverre is de raad van de gemeente Midden-Delfland akkoord?
5. Wat is de stand van zaken van de overleggen met de gemeente Midden-Delfland en eventueel Rijkswaterstaat en de Metropoolregio?
6. Wat zijn de eventuele financiële consequenties voor Maassluis?

Op 15 december kregen wij antwoord op deze vragen.

1. Er is door de gemeente Midden-Delfland noch de gemeente Maassluis een vooraankondiging gedaan. Het aangehaalde stuk lijkt te gaan om een eigen journalistieke interpretatie van Cobouw gebaseerd op openbare stukken van de gemeente Midden-Delfland. Hoewel het inderdaad vreemd is, staat het eenieder vrij te publiceren over mogelijke projecten in de toekomst.
2. Ja, dat is voorbarig.
3.  Deze informatie is overgenomen uit openbare stukken van de gemeente Midden-Delfland. De raad van Midden-Delfland is in december geïnformeerd over de stand van zaken. Hiervoor verwijzen wij u naar de brief die het college van Midden-Delfland op 14 december 2015 heeft gezonden aan de raad van Midden-Delfland. Voor de volledigheid hebben wij deze brief als bijlage bijgevoegd.
4. Dat is op dit moment nog niet aan de orde.
5. De gemeente Midden-Delfland is als trekker van dit project met diverse partijen in overleg, waaronder bewoners en bedrijven uit Maasland, de gemeente Maassluis, Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. In haar brief gaat het college van Midden-Delfland in op de stand van zaken daarvan. Gezien het belang van het onderwerp brengt Maassluis het onderwerp ook ambtelijk en bestuurlijk onder de aandacht bij diverse stakeholders.
6. Maassluis is ambtelijk betrokken bij het project van Midden-Delfland om op korte termijn de verkeerveiligheid voor met name fietsers te verbeteren. Deze ambtelijke kosten worden door Maassluis gedragen. Daarnaast denkt Maassluis mee en zijn wij bereid mee te doen met op de langere termijn noodzakelijke aanpassingen aan de Oude Veiling / Maassluiseweg, die onder andere een relatie hebben met de ontwikkeling van de Dijkpolder. Het project zit in een fase waarbij eventuele kosten nog niet in beeld zijn.

Bronnen: Schriftelijke Vragen Kruispunt OV