Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 december 2015

Schriftelijke vragen houtrook

D66 heeft op begin november schriftelijke vragen aan het College gesteld over de schadelijke invloed van houtrook op mens en milieu.

 

 

 

Schriftelijke vragen conform Artikel 51
Milieu- en gezondheidsorganisaties zoals het Rijksinstituut voor  Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de World Health Organisation (WHO), GGD’s, diverse Universiteiten en het longfonds waarschuwen al jaren voor de toenemende overlast en de schade van houtrook veroorzaakt door open haarden en houtgestookte kachels en de gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. Volgens de emissieregistratie, onderdeel van het RIVM, is houtstook door particulieren een van de grootste bronnen van luchtverontreiniging. Bij de verbranding van hout in kachels en haarden komen verschillende chemische stoffen vrij, zoals fijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, dioxine en PAK’s ( polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en andere kankerverwekkende stoffen. Het verwarmen van woningen door middel van hout is een belangrijke bron van (buiten)luchtvervuiling. Het kan ook aanzienlijke vervuiling binnenshuis veroorzaken door het binnendringen van vervuilde buitenlucht.
Volgens een enquête van het CBS blijkt dat 10% van de bevolking overlast ondervindt van houtstook door particulieren. Er is inmiddels voldoende bewijsmateriaal om verwarming met hout in verband te brengen met gezondheidsproblemen zoals luchtwegaandoeningen en andere ernstige ziekten.

Om de overlast van houtstook door particulieren te beperken kunnen gemeenten regels opnemen in het bouwbesluit. Daarnaast kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een stookverbod opleggen bij windstil weer, mist en dergelijke weersomstandigheden. Rigoureus is het verbod op het plaatsen van kachels en openhaarden in dichtbevolkte omgeving.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 hier de volgende vragen over.

1
Heeft u de brief die u onlangs van het longfonds ontving over de gezondheidsschade door het verbranden van hout in onder andere open haarden beantwoord en zo ja op welke wijze?

2
De winter komt er aan en dus ook het stoken van open haarden. Bent u bereid om de overlast van open haarden e.d. die Maassluise bewoners ondervinden, te beperken gezien de gezondheidseffecten hiervan?

3
Bent u bereid het bouwbesluit zodanig aan te passen dat  b.v. in dicht bevolkte gebieden in Maassluis geen houtgestookte open haarden in woningen mogen worden geplaatst?

4
Bent u bereid om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig aan te passen dat bijvoorbeeld bij windstil weer, temperatuurinversies, mist en/of een hoge concentratie luchtverontreiniging, een stookverbod voor een bepaalde duur wordt opgelegd?

5
Bent u bereid om bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) er op aan te dringen dat zij gaan pleiten voor landelijke wetgeving, inzake de overlast van houtrook door open haarden e.d. die makkelijk te handhaven is?

6
Bent u bereid via de media, De Schakel en de gemeentelijke pagina en website, aandacht aan deze zaak te besteden?

De fractie van D66,

Leo Eijskoot  en Bert de Reuver